LoginInfo

Welkom op de internetsite van UO-IMT; hét loket voor milieurapportages in de glastuinbouw

Laatste release: november 2022

Waarom deze website?

De Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) zorgt in opdracht van gemeenten en waterschappen, voor de verwerking van de milieurapportages van glastuinbouwbedrijven.

In het kader van het Activiteitenbesluit deel landbouwactiviteiten, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, dienen glastuinbouwbedrijven jaarlijks voor 1 mei een milieurapportage in. Deze rapportages worden verwerkt in de UO-database. Via deze website heeft u toegang tot deze rapportages. Met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gebruikers inloggen en milieurapportages van glastuinbouwbedrijven indienen en/of inzien.

Voor wie?

Deze internetsite is bedoeld voor: Waarom rapporteren

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren hebben overheid en de sector afgesproken in 2027 tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen. De verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater is ook een voorwaarde om een voldoende breed middelenpakket te behouden voor de glastuinbouw. In het Activiteitenbesluit zijn emissienormen vastgelegd voor substraattelers. Het doel van deze normen is het beperken van de emissie. De normen worden stapsgewijs aangescherpt. Voor de grondteelten zijn nog geen emissienormen vastgesteld omdat het nog moeilijk is aan te tonen welke hoeveelheden stikstof en fosfor in lozingen daadwerkelijk uit de teelt afkomstig zijn. Voor telers in de grond gelden daarom normen voor een maximaal verbruik aan meststoffen.

De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen voldoet.

Het verschil tussen de rapportage- en registratieverplichting?

In het Activiteitenbesluit staan meet-, registratie- en rapportagevoorschriften. Niet alles wat u moet meten en registreren hoeft ook te worden gerapporteerd. De gegevens die u dient te registreren, dienen wel altijd aanwezig te zijn op het bedrijf.
PDFHier [PDF, 7KB] vindt u een overzicht van de te registreren gegevens.

Zorgvuldig omgaan met gegevensvragen

De website bevat persoonsgegevens van tuinders. Gemeenten, waterschappen en de UO zijn gezamenlijk verantwoordelijk om netjes om te gaan met deze gegevens. In het PDFprivacyreglement [PDF, 81KB] zijn hierover afspraken gemaakt.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op Veelgestelde vragen


Laatste tekstwijziging: 1 maart 2015